SPK’den Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de değişiklik

SPK’nin Sermaye Piyasası’nda faaliyette bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

18 Temmuz 2020

SPK'den Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK), “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’deki değişiklik” ile söz konusu kuruluşların dışarıdan hizmet alarak sağlayacakları faaliyetlerin sınırı ve tebliğin bazı hükümleri hükümlerine uyum çerçeveleri belirlendi.

Söz konusu Tebliğin 11’inci maddesinin dördüncü fıkrası “Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla; gayrimenkul değerleme kuruluşu, sözleşme imzalamak suretiyle dışarıdan hizmet alarak gayrimenkul değerleme hizmeti sağlayabilir. Kuruluşun, bir takvim yılı içerisinde, dışarıdan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdiği değerleme faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatları, toplam hasılatlarının yüzde 25’ini geçemez.” şeklinde değiştirildi.

Aynı Tebliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına “i) Değerleme faaliyetleri ile ilgili olarak MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ’ye iletilecek veri ve bilgilerin zamanında ve belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iletilmemesi.” bendi eklendi.

Söz konusu Tebliğin geçici 1’inci maddesi de şöyle değiştirildi:

“(1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle Kurulca yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşları, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 8’inci maddenin üçüncü fıkrası ile 11’inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere 1 Ocak 2021 tarihine kadar, 11’inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümlere ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadırlar. (2) Bu Tebliğin 11’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yüzde 25’lik oranın uygulanması kademeli olarak yüzde 60, yüzde 40 ve nihai olarak yüzde 25 olarak gerçekleştirilir. Buna göre, Kurulca yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere Kurula başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşları, yüzde 60’lık oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlamak ve anılan hükme 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla uyum sağlamak, yüzde 40’lık oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başlamak ve anılan hükme 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla uyum sağlamak ve son olarak yüzde 25’lik oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başlamak ve anılan hükme 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla uyum sağlamak zorundadırlar.

(3) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla Kurulca yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere Kurula başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşları, 17’nci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yüzde 40’lık oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlamak ve anılan hükme 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla uyum sağlamak zorundadırlar. (4) Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşlarının, geçici 2’nci madde hükmü saklı kalmak üzere, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında belirtilen hükümlere uyum sağlayamamaları halinde, Kurul tarafından yetkileri iptal edilir.”

Kaynak: AA